English Български

Услуги

Услугите, които предлагаме са:

1. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА  - Анализираме ситуацията, правим оценка на всички изходни данни, разработваме подходящата технология, определяме ползите и недостатъците от реализацията на конкретното предложение.

2. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ  -  Прогнозно определяме вида и количеството на отпадъка, като изхождаме от дейностите за неговото третиране, определяме капацитета на площадката, правим проучвания за вида на почвата, предназначението на земята, санитарно-хигиенните изисквания към нея, анализираме технико-икономическата обстановка, предлагаме алтернативни варианти

3. ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ -  Организираме, съдействаме и водим  всички необходими процедури, преговори  и документации за стартиране на инвестиционно намерение, както разработваме и съдействаме при внедряване на фирмени и общински програми за управление на отпадъците

4. ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ СХЕМИ ЗА ЦЯЛОСТНИ РЕЦИКЛИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ ДО КЛЮЧ – Според изискванията на клиента изработваме проект /технология за цялостна рециклираща инсталация

5. ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ - Според изискванията на клиента и технологията за третиране на отпадъци, правим подбор на оборудването, окомплектовка с други необходими машини, предлагаме алтернативни решения и гъвкави схеми на доставка

6. ПУСК В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПОДДРЪЖКА, РЕМОМНТ, СЕРВИЗ – Оказваме пълно съдействие при доставката, монтажа и пуска в експлоатация на съоръженията и оборудването. Осигуряваме обучение, поддръжка и сервиз на доставените машини.

7. СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДОСТАВЕНАТА ИНСТАЛАЦИЯ – Съдействаме при разработването и внедряването на системите за управление на качеството, при внедряване на фирмени програми за управление на околната среда;  мониторинг на емисии в атмосферния въздух; отпадъчни води; твърди отпадъци; при внедряване на системи на доброволни европейски инициативи за опазване на околната среда и здравето на хората

8. Работа с общини  – Разработваме ефективни решения за третиране на зелени и хранителни отпадъци, в частност компостиране, подходящи за малки и средни общини,чрез които те ще са в състояние да изпълнят заложените технологични параметри от ЕС с много по-ниско капиталовложение от познатите до момента технологии. Ангажираме се с безплатни консултации към общините във връзка с депонирането, контролирането и  третирането на отпадъци, съобразени с европейските норми и изисквания.